Về phản ứng của Thông báo về Các FTA: Bằng chứng thực nghiệm của nhiều quốc gia

Các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đóng một vai trò quan trọng trong mỗi nền kinh tế. Nghiên cứu này tập trung vào việc kiểm tra mối liên hệ giữa thông báo FTA và tình hình thương mại của các nền kinh tế khác nhau, cả ở các nước phát triển và đang phát triển. Do đó, bài báo này sẽ kiểm tra xem FTA có thực sự ảnh hưởng đến nền kinh tế hay không. Nghiên cứu cũng cố gắng chỉ ra những ngành nào bị ảnh hưởng nhiều bởi các FTA. Nghiên cứu này giúp các nhà đầu tư chủ động nắm bắt các cơ hội và đưa ra quyết định đúng đắn để đầu tư vào đúng ngành.

Vui lòng mua gói để đọc online !


Share this page. Share this page.
0 Votes