Vài suy nghĩ về trường phái ngoại giao Việt

Đã có một số ý kiến sơ bộ đề cập đến trường phái ngoại giao Việt Nam hoặc trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh. Đây cũng là vấn đề còn tương đối mới mẻ, cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi. Qua bài viết này, tác giả mong muốn trình bày những ý kiến của mình về một số vấn đề liên quan đến trường phái ngoại giao Việt Nam như cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn cũng như đặc điểm cơ bản của trường phái ngoại giao Việt Nam…

 

Vui lòng mua gói để đọc online !


Share this page. Share this page.
0 Votes